Bestrijding van verwelking


BANDONTSMETTING | BESPREKING | BESLUIT


ALGEMEENHEDEN

De verwelkingsziekte of Verticillium is de meest gevreesde parasiet bij teeltwijzen in de grond. De ziekte kenmerkt zich door het open vallen van de planten omstreeks de oogstperiode. De volledige oogst kan zo verloren gaan. In het verleden werd verwelkingsziekte voorkomen door het aangieten met BCM- produkten. Op het ras Elsanta is deze bestrijdingstechniek ontoerijkend. Uit de proefgegevens van de laatste jaren wordt dit duidelijk aangetoond.

Ter vervanging van de BCM- aangietingen bieden de bandontsmettingen met klassieke grondontsmettingsmiddelen een betrouwbaar alternatief. Uit 3 jaar praktijkonderzoek is het nut van deze methode duidelijk aangetoond. De techniek bestaat erin dat gelijktijdig met het leggen van de zwarte plastiek de grond eronder behandeld wordt met ontsmettingsprodukt. De grondstroken tussen de plastiek worden niet behandeld. Op deze wijze vermindert men de hoeveelheid produkt met 50% t.o.v een klassieke ontsmetting. Bovendien fungeert de zwarte plastiekfolie als afdekking voor de ontsmette grondstrook. De kostprijs van een bandontsmetting met de courante grondontsmettingsmiddelen (dichloorpropeen, Dasomet, Metam- Natrium) is concurrentieel met BCM- aangietingen.


ALGEMEENHEDEN | BESPREKING | BESLUIT


TOEPASSING VAN BANDONTSMETTING

De techniek van de bandontsmetting is bedoeld ter vervanging van het aangieten met BCM- produkten. In geen geval zal zij de doeltreffendheid van een volledige grondontsmetting kunnen bereiken. Bandontsmetting is dus enkel verantwoord op gronden met een lage tot matige besmettingsgraad . Percelen die de vorige jaren veel verwelkingszieke planten vertoonden (> 25% uitval) worden best volledig ontsmet.

De toepassing van bandontsmetting moet minstens 1 maand vóór het planten gebeuren. De plantgaten worden gemaakt 1 week vóór het planten om de resterende gassen te laten ontsnappen.

Tabel 5 toont ons de proefresultaten die de laatste 2 jaar werden bekomen. Er is een vergelijkende studie gemaakt tussen klassieke ontsmetting, bandontsmetting en aangieten met een BCM- produkt. Het proefperceel bevond zich te Kortrijk- Dustel. Het betrof een zandleem grond die matig besmet was door Verticillium. De klassieke ontsmettingen werden uitgevoerd eind juni; de bandontsmettingen eind juli. Het planten gebeurde begin september.


Tabel 5: Bestrijding van verwelkingsziekte
door klassieke ontsmetting, bandontsmetting
en aangieten met Bavistin DF.


PRODUKTEN
DOSIS/
ARE
PERCENTAGE

AANTASTING
PERCENTAGE

OPBRENGST
'92
'93
'92
'93
'92
'93
KLAS-
SIEK
DD-95
4 l
5 l
4,4
5,8
128
141
BASAMID GR
4 kg
5 kg
3,3
4,7
139
140
BAND NEMATRAP
1 l
2,5 l
5,5
3,3
121
133
BASAMID GR
2 kg
2,5 kg
3,9
3,9
126
113
METHYLBROM.
-
9 kg
-
4,4
-
120
AANG.BAVISTIN DF
0,25 gr/pl
13,5
9,2
107
108
ONBEHANDELD
-
15,5
8,6
100
100


ALGEMEENHEDEN | BANDONTSMETTING | BESLUIT


BESPREKING

Het valt duidelijk op dat het aantastingspercentage

nauwelijks of niet wordt teruggedrongen door aan te gieten met een BCM- produkt. De opbrengst wordt wel in lichte mate positief beïnvloed.

Zowel met de band- als met de klassieke ontsmetting

wordt het verwelkingspercentage op deze matig besmette grond aanzienlijk verminderd. Het aantal aangetaste planten was voor beide systemen ongeveer gelijk.

De hoogste opbrengsten daarentegen werden bekomen met de volledige grondontsmetting.

In onze proeven werd door aangietingen met BCM- produkten een produktietoename van ongeveer 10% genoteerd. Met bandontsmetting bedroeg de produktietoename tussen de 20 - 30%. Met de klassieke grondontsmetting werd een produktietoename van 30 - 40% genoteerd.


ALGEMEENHEDEN | BANDONTSMETTING | BESPREKING


ALGEMEEN BESLUIT

Als de grond slechts weinig tot matig besmet is, wordt verwelkingsziekte met beide systemen wel even goed bestreden. Bij zware besmetting blijft een volledige grondontsmetting noodzakelijk.

Een bandontsmetting is het aangewezen alternatief voor de BCM- aangietingen. De kostprijs aan produkt is in beide gevallen vergelijkbaar, als bandontsmetting gebeurt met dichloorpropeen (DD-95, TELONE II).

De kostprijs per plant voor de uitvoering is duidelijk in het voordeel van bandontsmetting. Dit kan immers gelijktijdig machinaal gebeuren met het leggen van de zwarte plastiek. Het aangieten daarentegen kost veel aan arbeidsuren.